Zespół

Zespół

Jacek Dach
Andrzej Lewicki
Wojciech Czekała
Damian Janczak
Jakub Mazurkiewicz
Marta Cieślik
Kamil Kozłowski
Jacek Dach
prof. dr hab. inż.
Jacek Dach
Kierownik Pracowni Ekotechnologii

Członek rady naukowej Deutsches Biomasseforschungszentrum (DBFZ) w Lipsku
Członek rady naukowej Key Laboratory for Clean Renewable Energy Utilization Technology, China Agricultural University w Pekinie

Specjalista w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów (w procesie fermentacji i kompostowania), naprawy i optymalizacji działania biogazowni, redukcji emisji gazowych i odorowych, produkcji, przechowywania i przetwarzania biomasy, elektroremediacji, produkcji biopaliw oraz modelowania procesów z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.
Kierownik projektów w 5 i 6 Programie Ramowym UE, kierownik i wykonawca w projektach KBN, MNiSW, NCN, PARP, POIG, POIŚ (łącznie ponad 30).

Dorobek naukowy (wg bazy Web of Science): indeks h=25, 1294 cytowań, sumaryczny 5-letni IF=136,116; 184 oryginalne prace twórzcze, 6 książek, 13 rozdziałów w monografiach, 66 prac konferencyjnych, 129 artykułów popularnonaukowych, wystapienia na 94 konferencjach zagranicznych i krajowych, 3 patenty uzyskane, 4 zgłoszone wnioski patentowe (w tym jeden europejski), 1 wzór użytkowy.

tel.:
Andrzej Lewicki
dr inż.
Andrzej Lewicki
Fermentacja metanowa

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Specjalista ds. fermentacji metanowej w Pracowni Ekotechnologii. Posiada szerokie doświadczenie we współpracy z przemysłem, prowadząc nadzór technologiczny nad biogazowniami. Kierownik projektu LIDER VI pt.: „Innowacyjna technologia fermentacji pomiotu kurzego poddanego redukcji zawartości azotu poprzez wytrącenie kwasu moczowego”

Tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ hydrolizy na wydajność biogazową substratów”

Tytuł pracy magisterskiej: „Badanie wydajności biogazowej wycierki ziemniaczanej”

tel.:
Wojciech Czekała
dr hab. inż.
Wojciech Czekała
Poferment, nawożenie i biopaliwa stałe

Absolwent kierunku Ochrona Środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (2011) oraz kierunku Geologia - Gospodarka Zasobami Mineralnymi i Wodnymi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2013). Specjalista z zakresu biologicznego przetwarzania odpadów, gospodarki pofermentem oraz ochrony środowiska.  Posiada szerokie doświadczenie zdobyte m.in. w trakcie krajowych i zagranicznych staży oraz realizacji projektów naukowych i prac zleconych przez podmioty gospodarcze. Kierownik projektu LIDER VII pt.: „IN-OIL Innowacyjna metoda biokonwersji produktów ubocznych przemysłu spożywczego”

Tytuł pracy doktorskiej: „Ocena wartości rolniczej i energetycznej surowej i przetworzonej pulpy pofermentacyjnej pochodzącej z biogazowni”

Tytuł pracy magisterskiej: „Dynamika zmian azotu i fosforu w procesie kompostowania różnych odpadów organicznych”

Tytuł pracy licencjackiej: „Udział biosfery i hydrosfery w tworzeniu izotopów węgla”

Damian Janczak
dr inż.
Damian Janczak
Kompostowanie

Absolwent kierunku Technika Rolnicza i Leśna, specjalizacja: Ekonomika i organizacja usług technicznych w rolnictwie, oraz kierunku Technika Rolnicza i Leśna,  specjalizacja: Inżynieria agroenergetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Specjalista z zakresu biologicznego zagospodarowania odpadów (fermentacja metanowa oraz kompostowanie). Posiada szerokie doświadczenie zdobyte m.in. podczas realizacji projektów naukowych i prac zleconych przez podmioty gospodarcze. Uczestniczy w licznych projektach badawczych realizowanych w Pracowni Ekotechnologii jako kierownik oraz wykonawca.

Tytuł pracy doktorskiej: „Technologia wytwarzania biogazu z wykorzystaniem wybranych odpadów z produkcji i przetwórstwa warzyw ”

Tytuł pracy magisterskiej: „Efektywność technologii zagospodarowania odpadów pofermentacyjnych z biogazowni rolniczych”

Tytuł pracy inżynierskiej: „Określenie parametrów technologicznych pracy sita łukowego do separacji pulpy pofermentacyjnej z biogazowni”

Jakub Mazurkiewicz
dr inż.
Jakub Mazurkiewicz

Absolwent Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (2005), stypendium studiów na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (2003-2004). Specjalista z zakresu technologii ścieków oraz wykorzystania osadów ściekowych jako kosubstratu w procesach fermentacji. Wieloletnie doświadczenie w kierowaniu budowami i projektowaniu instalacji i urządzeń: gaz, wod-kan, ogrzewczych, wentylacji i biogazowni. Ekspert WRPO (2014-2020), Koordynator GRF oraz Broker Innowacji Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Tytuł pracy doktorskiej: „Optymalizacja techniczno-ekonomiczna małych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym” (nauki techniczne, Politechnika Poznańska)

Tytuł pracy magisterskiej: „Wielokryterialny wybór małych oczyszczalni ścieków”

tel.:
dr inż.
Jakub Pulka

Absolwent kierunku Ochrona Środowiska specjalność biotechnologia w ochronie środowiska, na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Specjalista ds. gospodarki odpadami w Pracowni Ekotechnologii. Posiada doświadczenie we współpracy z przemysłem uzyskane przy prowadzeniu badań zleconych. Kierownik projektu PRELUDIUM VI pt.: ”Wpływ parametrów toryfikacji osadów ściekowych na toksyczność biowęgla, wymywalność metali ciężkich z biowęgla oraz parametry sorpcyjne biowęgla”.

Tytuł pracy doktorskiej: „Technologiczne i środowiskowe uwarunkowania toryfikacji osadów ściekowych”

Tytuł pracy magisterskiej: „Wpływ temperatury toryfikacji na właściwości paliwowe odpadów”

tel.:
Marta Cieślik
mgr inż.
Marta Cieślik

Absolwentka Biotechnologii o specjalizacji przemysłowej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Doktorantka w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Specjalizuje się w badaniach nad wpływem temperatury prowadzenia fermentacji metanowej na mikroflorę oraz dynamikę procesu.

Temat pracy doktorskiej: „Badania dynamiki fermentacji metanowej w warunkach modelowych”

Tytuł pracy magisterskiej: „Porównanie wydajności biogazowej wybranych substratów w fermentacji mezo- i termofilowej”

Tytuł pracy inżynierskiej: „Optymalizacja izolacji pierwotniaków z gatunku Eudiplodinium maggii w celu wyprowadzenia monokultur”

tel.:
Kamil Kozłowski
mgr inż.
Kamil Kozłowski

Absolwent kierunku Ekoenergetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Doktorant w Instytucie Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Specjalista z zakresu fermentacji metanowej i wodorowej oraz analizy potencjału energetycznego biomasy. Jeden z założycieli oraz członek Studenckiego Koła Naukowego Ekoenergetyki popularyzującego wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii. Kierownik projektu pt. "Wpływ parametrów wykorzystywanego biowęgla na proces fermentacji ciemnej" realizowanego w ramach konkursu PRELUDIUM XV. Dyrektor ds. energetycznych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

Tytuł pracy magisterskiej: “Symulacja rozruchu biogazowni na wybranych substratach, w skali laboratoryjnej”

Tytuł pracy inżynierskiej: “Projekt instalacji biogazowej umożliwiającej produkcję wodoru”

tel.:
dr inż.
Hanna Waliszewska

Absolwentka Techniki Rolniczej i Leśnej specjalność Inżynieria Agroenergetyki, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Specjalizuje się w badaniach obróbki wstępnej surowców trudno-rozkładalnych (lignocelulozowych) przeznaczonych na fermentacje metanową. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie realizacji badań nad składem chemicznym i strukturą materiałów lignocelulozowych oraz oznaczania potencjału energetycznego biomasy roślinnej. Uczestniczy w licznych projektach i pracach zleconych na Uniwersytecie Przyrodniczym.

Tytuł pracy doktorskiej: „Skład chemiczny i struktura wybranych materiałów lignocelulozowych w aspekcie produkcji biogazu”

Tytuł pracy magisterskiej: „Badania wpływu obróbki termicznej wybranych substratów na wydajność biogazową”