Fermentacja metanowa

Pracownia Ekotechnologii pracuje w oparciu o niemieckie normy DIN 38 414/S8 oraz VDI 4630. Posiada ponad 220 reaktorów do prowadzenia fermentacji w technologii “batch culture” oraz 6 reaktorów do badań w systemie ciągłym. Konstrukcja stanowisk pozwala na prowadzenie badań w zakresach temperatur mezofilowych oraz termofilowych, w technologii zarówno mokrej jak i suchej. Pracownia posiada wszelkie niezbędne urządzenia do prowadzenia do analizy najważniejszych parametrów fizykochemicznych (pH, konduktywność, redox, FOS/TAC, ChZT, azot mineralny, azot ogólny, węgiel całkowity, sucha masa, sucha masa organiczna), oraz analizy jakościowej gazów (chromatograf gazowy prod. EnviSense oraz przenośny analizator gazowy GA5000 firmy Geotech). Poprawność wyników badań prowadzonych na aparaturze autorstwa naukowców Pracowni Ekotechnologii została zweryfikowana na podstawie badań porównawczych z akredytowanymi laboratoriami niemieckimi, co przyczyniło się do powstania licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym.

Należy też dodać, że kierownik Pracowni – prof. dr hab. Jacek Dach jest członkiem rad naukowych dwóch laboratoriów biogazowych: DBFZ w Lipsku – odpowiedzialnego za monitoring największego w Europie niemieckiego rynku biogazowego oraz Key Laboratory of Clean Production and Utilization of Renewable Energy, (CPURE) przy ministerstwie rolnictwa w Pekinie (ChRL) – odpowiedzialnego za monitoring największego na świecie, 40-milionowego rynku biogazowego. Pracownia Ekotechnologii wprowadziła standardy badań tożsame ze standardami wykorzystywanymi w DBFZ i częściowo w CPURE.