Kompostowanie

Aparaturę badawczą służącą do analizy procesu kompostowania stanowi 8 reaktorów opracowanych w ramach projektu MNiSW (nr N N310 2250 33) oraz kolejne 8 zrealizowane w ramach projektu NCBiR UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-09. Reaktory te, dzięki swojej unikatowej konstrukcji, pozwalają na prowadzenie badań nad kompostowaniem oraz składowaniem substratów w całkowicie kontrolowanych warunkach. W trakcie badań możliwe jest wielopoziomowe kontrolowanie temperatury w przekroju komory w systemie ciągłym (automatyczny pobór wyników na komputer w dowolnie zaprogramowanych odstępach czasu). Możliwa jest także dokładna kontrola jakościowa i ilościowa emisji gazowych dzięki zastosowaniu certyfikowanego analizatora gazowego GA5000 firmy Geotech oraz chromatografu gazowego. W trakcie procesu pobierane są także trzy rodzaje skroplin – grawitacyjne oraz wykroplone na pokrywie i chłodnicy przy wylocie z komory. Badania wsparte dodatkowymi analizami parametrów fizykochemicznych i biologicznych kompostowanego materiału pozwalają na dokładne modelowanie procesu.