Fermentacja metanowa

Pracownia posiada ponad 250 reaktorów fermentacyjnych. Konstrukcja  stanowisk pozwala na prowadzenie badań w zakresach temperatur mezofilowych oraz termofilowych, w technologii zarówno mokrej jak i suchej. Pracownia posiada wszelkie niezbędna urządzenia do prowadzenia badań w systemie batch-culture, stanowiska do analizy podstawowych parametrów fizykochemicznych substratów (pH, konduktywność, redox, zasolenie, azot mineralny, azot ogólny, sucha masa, sucha masa organiczna) oraz analizy jakościowej gazów (chromatograf gazowy prod. EnviSense oraz przenośny analizator gazowy GA5000 firmy Geotech). Poprawność wyników badań prowadzonych na aparaturze autorstwa naukowców Pracowni Ekotechnologii została zweryfikowana na podstawie badań porównawczych z akredytowanymi laboratoriami niemieckimi, co przyczyniło się do powstania licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym