Dla Przemysłu

fermentacja metanowa ikonka

Pracownia posiada ponad 250 reaktorów fermentacyjnych. Konstrukcja  stanowisk pozwala na prowadzenie badań w zakresach temperatur mezofilowych oraz termofilowych, w technologii zarówno mokrej jak i suchej. Pracownia posiada wszelkie niezbędna urządzenia do prowadzenia badań w systemie batch-culture, stanowiska do analizy podstawowych parametrów fizykochemicznych substratów (pH, konduktywność, redox, zasolenie, azot mineralny, azot ogólny, sucha masa, sucha masa organiczna) oraz analizy jakościowej gazów (chromatograf gazowy prod. EnviSense oraz przenośny analizator gazowy GA5000 firmy Geotech). Poprawność wyników badań prowadzonych na aparaturze autorstwa naukowców Pracowni Ekotechnologii została zweryfikowana na podstawie badań porównawczych z akredytowanymi laboratoriami niemieckimi, co przyczyniło się do powstania licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym

Kompostowanie

Aparaturę badawczą służącą do analizy procesu kompostowania stanowi 8 reaktorów opracowanych w ramach projektu MNiSW (nr N N310 2250 33) oraz kolejne 8 zrealizowane w ramach projektu NCBiR UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-09. Reaktory te, dzięki swojej unikatowej konstrukcji, pozwalają na prowadzenie badań nad kompostowaniem oraz składowaniem substratów w całkowicie kontrolowanych warunkach. W trakcie badań możliwe jest wielopoziomowe kontrolowanie temperatury w przekroju komory w systemie ciągłym (automatyczny pobór wyników na komputer w dowolnie zaprogramowanych odstępach czasu). Możliwa jest także dokładna kontrola jakościowa i ilościowa emisji gazowych dzięki zastosowaniu certyfikowanego analizatora gazowego GA5000 firmy Geotech oraz chromatografu gazowego. W trakcie procesu pobierane są także trzy rodzaje skroplin – grawitacyjne oraz wykroplone na pokrywie i chłodnicy przy wylocie z komory. Badania wsparte dodatkowymi analizami parametrów fizykochemicznych i biologicznych kompostowanego materiału pozwalają na dokładne modelowanie procesu.

emisja gazowa

Pracownia zajmuje się badaniami wielkości, dynamiki i składu emisji gazowych ze składowanych i przetwarzanych bioodpadów, nawozów organicznych, nawożonych gleb itp. Do badań wykorzystywane są różnego rodzaju reaktory, tunele aerodynamiczne (w tym tunele Lockyer’a). Badania jakościowe emisji gazowych, przeprowadzane są za pomocą analizatora gazowego GA5000 firmy Geotech. Posiada on następujące certyfikaty jakości: ATEX II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta = -10°C do +50°C), IECEx, CSA oraz certyfikat kalibracji UKAS ISO 17025. Zakresy analiz czujników to: O2 0-25%; CO2 0-100%; CH4 0-100%; NH3 0-1000 ppm and H2S 0-10 000 ppm. Kalibracja analizatora dokonywana jest co tydzień przy użyciu gazów kalibracyjnych dostarczanych przez firmę Air Product w następujących stężeniach: 65% of CH4, 35% of CO2 (w jednej mieszaninie); 500 ppm H2S oraz 100 ppm NH3. Kalibracja czujnika tlenowego odbywa się w powietrzu syntetycznym. W szczególnych przypadkach badania składu gazów realizowane są za pomocą chromatografu.

Ozonowanie

Ozon jest jednym z najsilniejszych utleniaczy. Stosowany jest w procesach dezynfekcji, dezodoryzacji oraz uzdatniania wody, np. do wstępnego utleniania lub jako samodzielny reagent do niszczenia glonów w procesie ozonoflotacji. Wstępne oczyszczanie ozonem stosowane jest do utleniania domieszek nieorganicznych (Fe(II), azotynów, a przy okazji także bromków i bromu) oraz zanieczyszczeń organicznych w celu wspomagania procesu koagulacji. Ozonowanie wstępne stosowane jest także przed procesem biosorpcji. Badania związane z utylizacją ścieków, oczyszczaniem wody czy redukcją stężenia gazów złowonnych realizowane są we współpracy z firmą Biopasz z Gdańska (dostawcą urządzeń do generowania tlenu i ozonu).

paliwa stałe

W Pracowni Ekotechnologii naukowcy zajmują się również badaniami nad optymalizacją procesu produkcji biopaliw stałych z biomasy. Z większości rodzajów biomasy dostępnej w formie stałej można wyprodukować biopaliwo stałe – pelet bądź brykiet. Aby tego dokonać należy uprzednio odpowiednio przygotować wsad. W laboratorium można nie tylko uzyskać opinie na temat przydatności substratów (w tym odpadów), które Państwo posiadają do produkcji biopaliw stałych, ale i wyprodukować biopaliwo stałe w serii testowej. Naszym szczególnym zainteresowaniem cieszą się technologie produkcji peletów i brykietów na bazie biomasy odpadowej oraz z wykorzystaniem odpadów jako dodatków podnoszących kaloryczność jak i wskaźniki wytrzymałościowe peletu i brykietu. Ponadto oferta obejmuje zbadanie najważniejszych parametrów biopaliw stałych, czyli wartości opałowej, ciepła spalania, wilgotności oraz pozostałości popiołu po spalaniu.

Wieloletnie doświadczenie Pracowni Ekotechnologii na rynku OZE wyraźnie ukazuje, że spoglądanie na zachodnich partnerów pozwala korzystać z ich doświadczeń, natomiast bariera finansowa związana ze strefą EURO skutecznie uniemożliwa bezpośrednią implementację, ich technologii na polskim rynku. Zauważalna jest zatem potrzeba rozwoju rodzimych technologii. Aby to było możliwe konieczne jest zaistnienie bliskiej współpracy pomiędzy Przemysłem a Nauką. W ostatnich latach rząd Polski daje zdecydowane sygnały promowania tego rodzaju współpracy przez różnego rodzaju projekty B+R.

Pracownia Ekotechnologii jest jednostką nastawioną na wdrożenia,a większość realizowanych przez nas badań znajduje bezpośrednie zastosowanie w przemyśle. Niniejsza strona ma na celu ukazanie Państwu zakresu prowadzonych przez nas badań, realizowanych prac zleconych oraz zachęcenie do podjęcia współpracy w budowaniu nowego jutra.

SOLID BIOFUELS

The researchers of the Ecotechnology Laboratory are also involved in optimization of the production of biomass-based solid fuels. Such fuels – in the form of pellets or briquettes – can be obtained from the majority biomass feedstocks. In order to achieve it, a proper preparation of the substrate is necessary. Our laboratory is not only able to supply information on the suitability of various materials (including wastes) but is also capable of producing a pilot batchs of such biofuels.

Angielski

OZONATION

Ozone is one of the most potent oxidants. It is applied in disinfection, deodorization and water treatment, i.e. for initial oxidation or as a sole reagent used in algae removal in the process of ozone flotation. Initial treatment with ozone as means of oxidation of inorganic residues (FE(II), nitrites as well as bromides and bromine) and organic pollution is used in  the process of coagulation. Initial ozonation is also utilized before biosorption.

Angielski

GASEOUS EMISSIONS

The Ecotechnology Laboratory is involved in research on the quantity, quality and dynamics of gaseous emissions from deposited and processed biowaste, organic fertilizers, fertilized soil, etc. Various reactors and aerodynamic tunnels (including a Lockyer tunnel) are used to this extent. The composition of the emissions is determined with the use of a Geotech GA5000 gas analyzer that is certified according to the following standards ATEX II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta = -10°C do +50°C), IECEx, CSA and UKAS ISO 17025.

Angielski

COMPOSTING

A total of 16 reactors designed and constructed during the realization of two government-granted research projects are used for the analyzes of composting. Resulting from their unique construction, these reactors allow to conduct research on composting and storage of different substrates in precisely controlled conditions. They enable the measurement and of temperature at different depths of the chamber with automatic logging at set intervals. Gas emissions can also be analyzed with the use of a certified gas analyzer (GA5000, Geotech) or a gas chromatograph.

Angielski

METHANE FERMENTATION

The operation of the Ecotechnology Laboratory is based on DIN 38 414/S8 and VDI 4630 German standards. It is equipped with over 220 batch and 6 continuous reactors that allow to conduct experiments in mesophilic and thermophilic temperatures in both wet and dry technologies.

Angielski

Paliwa stałe

W Pracowni Ekotechnologii naukowcy zajmują się również badaniami nad optymalizacją procesu produkcji biopaliw stałych z biomasy. Z większości rodzajów biomasy dostępnej w formie stałej można wyprodukować biopaliwo stałe – pelet bądź brykiet. Aby tego dokonać należy uprzednio odpowiednio przygotować wsad. W laboratorium można nie tylko uzyskać opinie na temat przydatności substratów (w tym odpadów), które Państwo posiadają do produkcji biopaliw stałych, ale i wyprodukować biopaliwo stałe w serii testowej.

Polski

Ozonowanie

Ozon jest jednym z najsilniejszych utleniaczy. Stosowany jest w procesach dezynfekcji, dezodoryzacji oraz uzdatniania wody, np. do wstępnego utleniania lub jako samodzielny reagent do niszczenia glonów w procesie ozonoflotacji. Wstępne oczyszczanie ozonem stosowane jest do utleniania domieszek nieorganicznych (Fe(II), azotynów, a przy okazji także bromków i bromu) oraz zanieczyszczeń organicznych w celu wspomagania procesu koagulacji. Ozonowanie wstępne stosowane jest także przed procesem biosorpcji.

Polski

Emisje gazowe

Pracownia zajmuje się badaniami wielkości, dynamiki i składu emisji gazowych ze składowanych i przetwarzanych bioodpadów, nawozów organicznych, nawożonych gleb itp. Do badań wykorzystywane są różnego rodzaju reaktory, tunele aerodynamiczne (w tym tunele Lockyer’a). Badania jakościowe emisji gazowych, przeprowadzane są za pomocą analizatora gazowego GA5000 firmy Geotech. Posiada on następujące certyfikaty jakości: ATEX II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta = -10°C do +50°C), IECEx, CSA oraz certyfikat kalibracji UKAS ISO 17025.

Polski

Kompostowanie

Aparaturę badawczą służącą do analizy procesu kompostowania stanowi 8 reaktorów opracowanych w ramach projektu MNiSW (nr N N310 2250 33) oraz kolejne 8 zrealizowane w ramach projektu NCBiR UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-09. Reaktory te, dzięki swojej unikatowej konstrukcji, pozwalają na prowadzenie badań nad kompostowaniem oraz składowaniem substratów w całkowicie kontrolowanych warunkach.

Polski

Fermentacja metanowa

Pracownia posiada ponad 250 reaktorów fermentacyjnych. Konstrukcja  stanowisk pozwala na prowadzenie badań w zakresach temperatur mezofilowych oraz termofilowych, w technologii zarówno mokrej jak i suchej. Pracownia posiada wszelkie niezbędna urządzenia do prowadzenia badań w systemie batch-culture, stanowiska do analizy podstawowych parametrów fizykochemicznych substratów (pH, konduktywność, redox, zasolenie, azot mineralny, azot ogólny, sucha masa, sucha masa organiczna) oraz analizy jakościowej gazów (chromatograf gazowy prod.

Polski
Aquanet logo
Dynamic BioGas Logo
IMP Logo
Kurczak Lubuski Logo
Meridon Logo
OBRNEMO Logo