Oferta

   Pracownia Ekotechnologii oferuje Państwu kompleksową obsługę w zakresie badań emisji gazowych ze szczególnym uwzględnieniem procesów fermentacji metanowej (DIN 38 414 – S8; VDI 4630) oraz kompostowania (aparatura badawcza opracowana w ramach projektu MNiSW nr N N310 2250 33).

W zakres naszej oferty wchodzą następujące analizy:

 • wydajności biogazowej i metanowej (badania w 3 powtórzeniach, fermentacja mezofilowa i termofilowa w technologii suchej oraz mokrej); przedstawienie graficzne dobowej ilości produkowanego biogazu i metanu, całkowitej ilości wydzielanego biogazu i biometanu w przeliczeniu na 1 tonę świeżej, suchej i suchej masy organicznej substratu;
 • analizy ilości wydzielanego w trakcie fermentacji siarkowodoru i amoniaku;
 • sucha masa / sucha masa organiczna,
 • analiza stężenia azotu amonowego i azotanowego,
 • analiza profilu LKT (GC),
 • analiza pH, konduktywności oraz potencjału redoks,
 • analiza mikroelementów (Se, Ni, Co, Mo, Cu, Zn, Mn, Na, Fe),
 • analiza makroelementów (Na, K, P i Ca).

W zakres proponowanych usług wchodzi ponadto:

 • doradztwo w zakresie pozyskiwania oraz wstępnej oceny szerokiej gamy bioodpadów;
 • doradztwo w zakresie technologii zbioru i składowania substratów rolniczych (np. słomy kukurydzianej, buraka energetycznego, roślin energetycznych itp.);
 • doradztwo w zakresie modyfikacji technologicznych (sposoby przygotowania wsadu, optymalizacji parametrów prowadzenia procesu fermentacji, ich dostosowania do zmieniających się substratów itp.);
 • doradztwo w zakresie kompleksowych technologii zagospodarowania i przetwarzania pulpy pofermentacyjnej, w tym optymalizacji kosztów logistyki rozwożenia pofermentu;
 • doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów funkcjonowania biogazowni oraz wytwarzania i zagospodarowania energii.

Możliwe jest także badanie wpływu przetworzenia substratów: mechaniczne (rozdrobnienie do żądanej frakcji, mikronizacja, ekstruzja), termiczne (działanie wysoką temperaturą, ciśnieniowe, proces termohydrolizy®) lub biologiczne (działania preparatami grzybowymi np. Trichoderma® zwiększającymi rozkład celulozy, preparatami bakteryjnymi i in.).